ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze site richt zich enkel tot de professionele gebruiker.

  Al onze prijzen zijn exclusief B.T.W.
  Franco levering in België op een adres (behalve voor de Ok market en de E market)
  Minimum bestelling 500 € exclusief B.T.W.
  85 € kostentoeslag voor elke bestelling lager dan 500 € exclusief B.T.W.
  Betaling netto kontant bij levering.
  Wegentol & kosten lez worden altijd extra verrekend.

Al de verkoops- en leveringsvoorwaarden hieronder weergegeven worden geacht aanvaard te zijn door de klant, zelfs indien deze strijdig zouden zijn met zijn eigen aankoopvoorwaarden.

1. Prijzen en offertes

 • Alle prijzen opgegeven in onze catalogus & web site zijn eenheidsprijzen exclusief b.t.w. en gelden op het moment van ontwerp van deze catalogus & web site. De facturatie gebeurt dus plus b.t.w., volgens het geldend tarief op de dag van levering.
 • De offertes zijn niet bindend. Prijswijzigingen kunnen zich opdringen wegens economische omstandigheden. Bij dergelijke prijswijzigingen wordt de klant daarvan op de hoogte gebracht en kan hij eventueel per kerende post de bestelling annuleren.
 • Afbeeldingen, beschrijvingen en afmetingen opgenomen in de catalogus & web site gelden bij ontwerp van de catalogus & web site en kunnen worden gewijzigd. Belangrijke wijzigingen worden medegedeeld aan de klant doch kunnen geen aanleiding geven tot annulatie van zijn bestelling.

2. Bestellingen

Het staat ons vrij al dan niet bestellingen te honoreren. In onderstaande gevallen zullen bestellingen steevast geweigerd worden :

 • insolvabiliteit van de klant b.v. door faillissement, concordaat, vroegere slechte ervaring, ongunstige inlichtingen
 • niet of niet tijdig storten van de vereiste voorschotten
 • onvolledige bestelbons : b.v. geen b.t.w. nummer, geen RPR nummer, geen handtekening
 • bestelbons met aankoopvoorwaarden strijdig met onze verkoopsvoorwaarden
 • vroegere wanbetalingen bij één van onze zusterfirma’s
 • bestelbons met verkeerde prijzen

Bestellingen van minder dan 500 € netto exclusief b.t.w. worden enkel uitgevoerd mits betaling van een forfaitaire kost van 85 €.

De klant neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de met zijn bestelling medegedeelde afmetingen, alsmede voor de verenigbaarheid tussen deze met zijn lokalen en met zijn behoeften.

3. Levertijd

 

De leveringstermijnen die zijn aangegeven gelden enkel ter indicatieve titel, zodat er geen schadevergoeding kan geëist worden bij eventuele vertraging, evenmin als dat de bestelling kan geannuleerd worden, tenzij anders overeengekomen. Gezien veel artikels uit voorraad leverbaar zijn, zullen de meeste goederen geleverd worden binnen de 10 werkdagen. Andere goederen zijn maatwerk (bv. platforms, paletrekken, wanden, toonbanken, bureelmeubilair, …) en vereisen leveringstermijnen van 4 tot 8 weken. Kunnen de goederen niet geleverd worden binnen de 8 weken, dan wordt de klant daarvan op de hoogte gebracht. Door afhaling kan de klant de leveringstermijn soms aanzienlijk inkorten. Dit dient de klant op zijn bestelbon te vermelden, teneinde ons de tijd te geven zijn bestelling klaar te maken en hem te berichten of alles in voorraad is. Een afhaling is enkel mogelijk na ons voorafgaandelijk akkoord en opgave van de afhaalplaats.

4. Levering

 

 • Kosten. Levering gebeurt altijd franco in België op één adres behalve voor de OK Market en de E Market.
 • Tol & LEZ : tol- en lez kosten zijn altijd voor rekening van de klant en worden extra berekend.
 • Risico. Alle goederen reizen op risico van de koper vanaf het verlaten van onze magazijnen.
 • Gedeeltelijke leveringen. Wij behouden ons het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen maar wij kunnen er niet toe verplicht worden.
 • Onder levering dient te worden verstaan :

In België : het afzetten op de stoep voor de ingang gelijkvloers van de klant met, indien vereist, de hulp van de klant. Volumineuze en/of zware goederen worden afgeladen door de klant.

Buiten België : goederen dienen altijd onverwijld door de klant te worden afgeladen.

Het niet respecteren van deze leveringsregels geeft aanleiding tot het aanrekenen van supplementaire kosten tegen het geldend regie-uurtarief.

5. Klachten

 

Voor gebeurlijke klachten dienen volgende termijnen gerespecteerd te worden :

 • zichtbare gebreken : deze dienen op de verzendingsnota vermeld te worden op het ogenblik van de levering. Formules zoals ‘aanvaard onder voorbehoud’ zijn in dit opzicht ongeldig.
 • verborgen gebreken : deze dienen ons per aangetekend schrijven medegedeeld te worden, en dit uiterlijk, op straffe van verval, binnen de 7 kalenderdagen volgende op de leveringsdatum.

De eventuele terugzending van goederen mag slechts geschieden na voorafgaande verwittiging en met ons voorafgaandelijk schriftelijk akkoord. Bij foutieve of gebrekkige levering kunnen wij enkel verplicht worden de betreffende koopwaar te vervangen. De bestelling kan geenszins geweigerd of geannuleerd worden en wij kunnen nooit verplicht worden tot het uitbetalen van schadevergoedingen onder eender welke vorm. Goederen die de klant zelf afgehaald heeft in één van onze depots kunnen nooit aanleiding geven tot terugname of omwisseling, daar de koper verondersteld wordt het materiaal bij afhaling gecontroleerd te hebben op eventuele gebreken en vergissingen.

6. Montage

 

Alle goederen worden ongemonteerd geleverd tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Dit geldt speciaal voor : alle types rekken, platforms, mobiele rekken, wanden, burelen, winkelrekken, werkbanken, enz. Er wordt aan herinnerd dat REDIRACK over ploegen gespecialiseerde monteurs beschikt om de montage eventueel uit te voeren. Inlichtingen daartoe kunnen vrijblijvend bekomen worden. Wij zijn niet aansprakelijk voor om het even welk gevolg van een verkeerde montage door de klant niet tegenstaande de eventuele overhandiging van montage-aanwijzingen.

Uittreksel uit de montagevoorschriften (de volledige versie van de montagevoorschriften is van toepassing en is op aanvraag verkrijgbaar) :

 • De montageprijs is gebaseerd op een vloer die waterpas ligt volgens de Belgische norm STS44.07.2 & 3a. Niveauverschillen die buiten de toleranties van deze norm vallen geven aanleiding tot supplementen die zullen berekend worden bij het einde van de montage en/of desgevallend tot het stopzetten van de montage. De klant blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor de draagkracht van zijn vloer.
 • De montageprijs houdt rekening met de mogelijkheid om 8 uur per dag te werken op de werf. Beperktere uurroosters geven aanleiding tot supplementen.
 • Electriciteit (kontaktdozen 20 amp / 220 volt) dient voorzien te zijn op minder dan 10 meter alsmede voldoende verlichting. De klant dient aan te duiden waar de leidingen voor water,gas, electriciteit, enz. zich bevinden in de muren en vloeren teneinde eventuele beschadigingen van deze bij het boren te vermijden. Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade berokkend aan deze leidingen n.a.v. de montage.
 • Het lokaal dient 100 % vrij te zijn van goederen, enig ander obstakel en andere gebruikers.
 • Tenzij anders gestipuleerd worden voldoende heftoestellen, hoogtewerkers enz. gratis ter beschikking gesteld door klant.

7. Betalingsvoorwaarden

 

 • Alle leveringen worden enkel verstuurd onder rembours, zonder korting, tenzij anders overeengekomen.
 • Elke bestelling van minder dan 500 € netto exclusief b.t.w. dient betaald te worden bij bestelling, zonder korting. De leveringstermijn gaat slechts in vanaf ontvangst van de betaling.
 • Voor sommige gamma’s en/of artikelen dient bij bestelling een voorschot van minimaal 30%, zonder korting betaald te worden. Het saldo dient vereffend te worden bij levering, netto kontant. De leveringstermijn zal in dat geval slechts ingaan vanaf ontvangst van het voorschot.
 • Betalingsvoorwaarden kunnen gewijzigd worden in functie van bepaalde omstandigheden. Meer in het bijzonder kunnen voor bepaalde bestellingen voorschotten tot 100 % gevraagd worden. Ook kunnen bepaalde waarborgen of avals geëist worden.
 • Facturen die niet betaald zijn op hun vervaldag geven van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot verwijlintresten dit te rekenen vanaf de factuurdatum à rato van de wettelijke intrestvoet verhoogd met 4 % met een minimum van 12% per jaar met een minimum van 85 €. Verder zal het factuurbedrag verhoogd worden met een forfaitair bedrag van 15%, met een minimum van 85 €, voor de administratiekosten. Tevens wordt onmiddellijk betaling geëist van alle bedragen, vervallen of niet, welke de klant schuldig blijft uit hoofde van gelijk wat.
 • Eventuele klachten over de geleverde goederen geven aan de koper niet het recht de betalingen geheel of gedeeltelijk op te schorten en elk beroep van de koper op compensatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Betalingen kunnen slechts gebeuren op volgende manieren, behoudens vooraf anders overeengekomen : ontvangst van het verschuldigde bedrag op onze bankrekening vóór de datum van levering, gegarandeerde bankcheque in € of cash (€) bij levering (enkel voor leveringen in België), of via de door REDIRACK aanvaarde kredietkaarten in zover het nummer medegedeeld werd bij bestelling en de autorisatie van de betrokken kredietkaartmaatschappij werd verkregen. Enige andere vorm van betaling kan slechts aanvaard worden mits ons voorafgaandelijk schriftelijk akkoord ten tijde van het plaatsen van de bestelling.

8. Niet naleven van de verkoopsovereenkomst

 

In geval van niet uitvoering van de verkoopsovereenkomst door de koper, zal de verkoper de keuze hebben om hetzij de nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen. In laatstgenoemd geval zal de koper een bedrag van 35% van de netto verkoopprijs van de geweigerde levering verschuldigd zijn ten titel van forfaitaire schadevergoeding. Dit forfaitair bedrag, dat dient verhoogd te worden met de b.t.w. aan de toepasselijke b.t.w. voet, heeft dezelfde rentevoet als bij niet betaalde facturen, en dit vanaf de datum van ingebrekestelling.

9. Eigendomsvoorbehoud

 

De eigendomsoverdracht gebeurt slechts op het moment van de volledige vereffening van de factuur; ondanks vroegere risico-overdracht. De risico overdracht gebeurt op het moment van levering van de goederen (= vertrek fabriek verkoper). In het geval van niet betaling houdt de verkoper zich het recht voor de geleverde goederen terug te nemen zonder tussenkomst van de rechtbanken. Afgifte van wissels of eender welke andere titel wordt niet aanzien als vereffening van de factuur.

10. Uitvoering der bestellingen

 

Wij zijn ontslagen van de verplichting tot uitvoering van de bestelling in alle gevallen van overmacht en in geval van andere toevallige omstandigheden zoals stakingen, defecten aan machines, enz. In dergelijk geval kan de klant geen aanspraak maken op schadevergoeding. Verder zijn wij eveneens ontheven van onze verplichting tot leveren in geval de koper in staat van onvermogen geraakt, in staat van faling gesteld wordt, een concordaat aanvraagt ofwel dat zijn vermogensbestanddelen of inkomen onder uitvoerend beslag worden gelegd.

11. Bevoegdheid

 

De overeenkomsten tussen partijen zijn beheerst door het Belgisch recht. Mogelijke geschillen zullen uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel behoren.

De creatie van wissels doet hieraan geen afbreuk, welke ook de uitgifteplaats moge zijn. De algemene voorwaarden zijn opgemaakt in het Nederlands en het Frans (het Engels is een vrijblijvende vertaling). Indien één artikel van deze voorwaarden strijdig is met de wet, dan zal enkel dit artikel als nietig beschouwd worden. Betreffende het vervoer wordt onderhavig contract beheerd, zelfs in binnenlands verkeer en met uitdrukkelijk akkoord van de partijen, door de beschikkingen van de wet van 4 september 1962 houdende goedkeuring van de overeenkomst met betrekking tot het vervoer van goederen over de weg (C.M.R.) en door de hierboven vermelde bijzondere voorwaarden.

De bepalingen van het verdrag van 1 juli 1964 op “de internationale verkoop van roerende goederen” is op deze overeenkomst niet van toepassing.

MAKO N.V., Boomsesteenweg 492, 2020 Antwerpen, België

BE 0423 657 990

sales@cornix.eu

CORNIX N.V., rue de la Recherche 6A, 1400 Nivelles, België

BE 0401 585 146

sales@cornix.be

Versie 01/01/2019